Lukion opintojaksojen sisällöt

Lukion erityistehtävän mukaisten/koulukohtaisten opintojaksojen sisällöt

sÄI12 Sanataide

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta merkityksestä syvenee. Perehdytään erityisesti lyriikkaan. Harjoitellaan omien kaunokirjallisten tekstien tuottamista, leikitellään kielellä ja sanallistetaan omia tunteita.


sKE7 Suolat, hapot ja emäkset

Suolan esiintyminen ja ominaisuudet. Liukeneminen ja kiteytyminen. Kiteiden kasvattaminen. Suolan valmistus. Hapot ja emäkset. Indikaattorit ja happamuusaste. Neutralointi. Suolojen reaktioita. Metallikemia ja elektrolyysi. Jaksolla tehdään kemian kokeellisia töitä.


sBI7 Biologian leiri

Opintojaksolla tutustutaan luontolähtöisesti Lapin leirikohteen erityispiirteisiin kokemuksellisuutta korostaen. Ryhmäytymisen kannalta merkittävä leiri on noin viikon mittainen, ja se järjestetään lukion ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukauden alussa.


sMU5 Musiikin historia

Perehdytään länsimaisen musiikin kehitykseen vanhoista sivistyskansoista antiikin Kreikan kautta keskiajalle ja edelleen 1900-luvulla tapahtuneeseen tonaalisuuden murrokseen asti.


sKU5 Antiikin kulttuurin ja taiteen intensiivijakso

Antiikin kulttuuri ja mytologia keskittyen Kreikan kulttuuriin, Antiikin kulttuurin ilmeneminen eri elämänalueilla, mm. uskonnossa, filosofiassa, eri taidemuodoissa ja ruumiinkulttuurissa.
Esiinnousseiden teemojen työstäminen kuvataiteen keinoin.


sEU1 Eurytmia 1: Runon ja harmonian rakenne

Kerrataan vanhojen kulttuurien elekieltä. Musiikissa painotetaan melodisuuden kokemista ja ilmaisua.

Eurytmia on Rudolf Steinerin perustamaa liiketaidetta, jolla on ihmistä muotoava voima. Eurytmia tuo ihmisessä kaiken opetetun aina uudelleen ja uudelleen liikkeeseen ja prosessiin. Oppiminen tapahtuu kehonjäsenten avulla. Eurytmia tukee ajattelun, tunteen ja tahdon tasapainoista kehitystä kaikenikäisillä.

sEU2 Eurytmia 2: Sosiaalisuutta edistävät harjoitukset

Väri liikedynamiikkana ja muotona. Kokonaisuuksien hahmottaminen prosesseina.

Eurytmia on Rudolf Steinerin perustamaa liiketaidetta, jolla on ihmistä muotoava voima. Eurytmia tuo ihmisessä kaiken opetetun aina uudelleen ja uudelleen liikkeeseen ja prosessiin. Oppiminen tapahtuu kehonjäsenten avulla. Eurytmia tukee ajattelun, tunteen ja tahdon tasapainoista kehitystä kaikenikäisillä.


sKS1 Kudonta

Opiskelijat perehtyvät kangaspuiden toimintaperiaatteisiin. Jaksolla kudotaan kangaspuissa itse suunniteltu matto tai poppana.


sDR1 Draama

11. luokalla valmistetaan yhdessä näytelmä. Opintojaksolla vuorovaikutustaidot karttuvat niin lavalla kuin kulisseissakin, ja opiskelija pääsee laajentamaan ymmärrystään teatteriesityksen osa-alueista aina puvustuksesta esiintymiseen.


sPT1 Päättötyö

Opiskelijat valmistavat 11. luokalla päättötyön valitsemastaan aiheesta. Aihe voi olla käytännöllinen tai teoreettinen, ja siitä tehdään kirjallinen ”tutkielma”. Sisältö kirjoitetaan käsin itse sidottuun kirjaan.


sEK1 Elämänkaari

Jaksolla tutustutaan keskeisiin ihmisen kehitysteorioihin ja pyritään hahmottamaan persoonan elämään vaikuttavia moninaisia tekijöitä. Monipuolisten tehtävien kautta lisätään opiskelijan ymmärrystä ihmisyydestä. Lisäksi löydetään vertailu- ja samastumispintoja kaunokirjallisuudesta omaan ja muiden elämään liittyen. Jaksolla luetaan elämäkerta.


sKO1 Juhlat

Opintojaksolla opiskelijat valitsevat perinnejuhlia vieraasta kulttuurista, ja järjestävät teemapäiviä aiheesta. Ruoan suunnittelun ja toteutuksen lisäksi teemapäivään kuuluu myös esitelmä, jossa kerrotaan perinneruoan historiasta, ja siihen vaikuttaneista kulttuuritaustoista, uskonnosta ja maantieteellisestä sijainnista.

Muut valinnaiset opintojaksot


mFY9 Tähtitiede ja fysiikan historia

Mekaniikan lakien löytäminen ja niiden vaikutus maailmankuvan kehitykseen. Geosentrinen ja heliosentrinen maailmankuva. Galileo Galilei, Tyko Brahe, Johannes Kepler, Isaak Newton. Fysiikan tutkimusmenetelmien esittelyä. Klassisen mekaniikan perusteet.


mMAB10 Projektiivinen geometria

Opintojakson sisältöjä ovat projektiivisen geometrian perusteet, Desarguesin, Papposin ja Pascalin lauseet, Platonin kappaleet, kuutio-, oktaedri- ja tetraedrileikkaukset, kultainen leikkaus ja muodonmuutokset.


mKO2 Mestarijakso

Mestarikurssi sisältää esim. konvehtien valmistusta, eri viljalajien käyttöä ruuanvalmistuksessa, grillausta ja liekittämistä.


mKS2 Päättötyön kirjansidonta (1 op)

Perehdytään paperiin keksintönä, sen historiaan, valmistukseen ja käyttöominaisuuksiin. Valmistetaan paperista ja pahvista päättötyökirja.


mKM1 Kulttuurimatka

Arkkitehtuurikurssiin liittyvä 12. luokalla tehtävä kulttuurimatka eurooppalaiseen kulttuurikaupunkiin. Matkalla tutustutaan kaupungin kulttuurihistoriaan, erityisesti arkkitehtuuriin.


mAR1 Arkkitehtuuri

Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijoille yleiskuva arkkitehtuurin kehityksestä eri kulttuurikausina antiikin Egyptistä nykyaikaan ja siitä, miten ihmisen kehitys heijastuu eri kulttuurikausien arkkitehtuurissa. Pääpaino on länsimaisen arkkitehtuurin kehityksen tarkastelussa.