Lukion opintojaksojen sisällöt

Erityistehtävän mukaiset opintojaksot

Äidinkieli 11 Sanataide

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta merkityksestä syvenee. Perehdytään erityisesti lyriikkaan. Harjoitellaan omien kaunokirjallisten tekstien tuottamista.


Kemia 6 Suolat, hapot ja emäkset

Suolan esiintyminen ja ominaisuudet. Liukeneminen ja kiteytyminen. Kiteiden kasvattaminen. Suolan valmistus. Hapot ja emäkset. Indikaattorit ja happamuusaste. Neutralointi. Suolojen reaktioita. Metallikemia ja elektrolyysi.


Biologia 6 Lapin leiri

Kurssilla tutustutaan luontolähtöisesti leirikohteen erityispiirteisiin kokemuksellisuutta korostaen. Leiri on noin viikon mittainen, järjestetään 10. luokan oppilaille ja merkittävä myös ryhmäytymisen kannalta.


Musiikki 5 Musiikin historia

Perehdytään länsimaisen musiikin kehitykseen vanhoista sivistyskansoista antiikin Kreikan kautta keskiajalle ja edelleen 1900-luvulla tapahtuneeseen tonaalisuuden murrokseen asti.


Kuvataide 5 Antiikin kulttuurin ja taiteen intensiivikurssi

Antiikin kulttuuri ja mytologia keskittyen Kreikan kulttuuriin, Antiikin kulttuurin ilmeneminen eri elämänalueilla, mm. uskonnossa, filosofiassa, eri taidemuodoissa ja ruumiinkulttuurissa.
Esiinnousseiden teemojen työstäminen kuvataiteen keinoin.


Eurytmia 1

Kerrataan vanhojen kulttuurien elekieltä, Muinaisgermaanien ja Kalevalan alliteraatio vahvana liikehahmotuksena. Analysoidaan liikettä kolmelle eri alueelle: tunne, tahto ja ajatus. Musiikissa painotetaan melodisuuden kokemista ja ilmaisua.

Eurytmia 2

Väri liikedynamiikkana ja muotona. Omakohtainen, subjektiivinen kokemus tai ajatusmäärittely tekstin ja liikeilmaisun lähtökohtana. Kokonaisuuksien hahmottaminen prosesseina. Duuri- , molli- sekä riitasointu. Sisäistämisestä liikkeeseen.


Tekstiilityö 1 Kudonta

Tutustutaan kangaspuiden toimintaan ja kudotaan itse suunniteltu matto.


Draama 1

12. luokalla valmistetaan yhteisesti näytelmä.
Näyttämöilmaisu kehittäminen ja toteuttaminen: puheilmaisu, äänen käyttö, mimiikka, liike, vuorovaikutus vastanäyttelijän ja yleisön kanssa, roolihahmon olemuksen ”haltuunotto”, näytelmän osa-alueet (mm. ohjaus, dramatisointi, puvustus, lavastus, maskeeraus, musiikki, valo- ja äänimaailma), esiintymiskokemus ja ryhmätyöskentely saa mahdollisuuksia lisätä esiintymiskokemustaan ja kykyään työskennellä osana ryhmää.


Päättötyö 1

Oppilaat valmistavat 12. luokalla päättötyön valitsemastaan aiheesta. Aihe voi olla käytännöllinen tai teoreettinen, ja siitä tehdään kirjallinen ”tutkielma”. Sisältö kirjoitetaan käsin itse sidottuun kirjaan.

Elämänkaarikurssi

Jaksolla tutustutaan keskeisiin ihmisen kehitysteorioihin ja pyritään hahmottamaan persoonan elämään vaikuttavia moninaisia tekijöitä. Monipuolisten tehtävien kautta lisätään opiskelijan ymmärrystä ihmisyydestä. Lisäksi löydetään vertailu- ja samastumispintoja kaunokirjallisuudesta omaan ja muiden elämään liittyen.

Kotitalous 1

Valitaan perinnejuhla jostakin vieraasta kulttuurista. Teemapäivän järjestämiseen kuuluu ruoan suunnittelu ja toteutus. Lisäksi esitelmä, jossa kerrotaan perinneruoan historiasta ja siihen vaikuttaneista kulttuuritaustoista, uskonnosta, maantieteellisestä sijainnista jne. 

Muut valinnaiset opintojaksot


Fysiikka 9 Luonnontieteen historia

Mekaniikan lakien löytäminen ja niiden vaikutus maailmankuvan kehitykseen. Geosentrinen ja heliosentrinen maailmankuva. Galileo Galilei, Tyko Brahe, Johannes Kepler, Isaak Newton. Fysiikan tutkimusmenetelmien esittelyä. Klassisen mekaniikan perusteet.


Projektiivinen geometria 1

Projektiivisen geometrian perusteet. Desarguesin, Papposin ja Pascalin lauseet. Platonin kappaleet. Kuutio-, oktaedri- ja tetraedrileikkaukset. Kultainen leikkaus. Muodonmuutokset.

Kotitalous 2

Mestarikurssi: sisältää esim. konvehtien valmistus, eri viljalajien jauhaminen ja niiden käyttö ruuanvalmistuksessa, grillaus, liekittäminen ym.

Tekstiilityö 2 Paperityö

Perehdytään paperiin keksintönä, sen historiaan, valmistukseen ja käyttöominaisuuksiin. Valmistetaan paperista ja pahvista erilaisia töitä esim. vihkoja ja kansioita. Kirjansidontaharjoituksia.

Kulttuurimatka 1

Arkkitehtuurikurssiin liittyvä 12. luokalla tehtävä kulttuurimatka johonkin eurooppalaiseen kulttuurikaupunkiin. Tutustutaan kaupungin kulttuurihistoriaan, erityisesti arkkitehtuuriin.


Arkkitehtuuri 1

Kurssin tarkoituksena on antaa oppilaille yleiskuva arkkitehtuurin kehityksestä eri kulttuurikausina antiikin Egyptistä ja nykyaikaan ja siitä, miten ihmisen kehitys heijastuu eri kulttuurikausien arkkitehtuurissa. Pääpaino on länsimaisen arkkitehtuurin kehityksen tarkastelussa.