Koti ja koulu

Koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä mahdollistetaan se, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä

Koulun ja kodin välinen yhteistyö

Lapsi elää samaan aikaan kodin ja koulun vaikutuspiirissä, joten vanhempien ja opettajien välinen yhteistyö on tärkeää.  Yhteistyössä pyritään luottamuksellisuuteen ja avoimuuteen. Yhteistyömuotoja ovat mm. tiedottaminen, kotikäynnit, vanhempainillat, tapaamiset, tapahtumat, juhlat ja retket.

Luokkakohtaisia vanhempainiltoja järjestetään kouluvuoden aikana useita. Niissä käsitellään mm. luokan ajankohtaisia asioita ja tutustutaan pedagogiikkaan. Opettajien pyrkimyksenä on oppia tuntemaan kaikki oppilaansa mahdollisimman hyvin.

Ulospäin kodin ja koulun yhteistyö näkyy erilaisina tapahtumina kuten myyjäisinä, avoimien ovien –päivinä, ja lastenjuhlina.

Lahden Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistys ry  

Tarkoitus ja toiminnanlaatu

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa steinerpedagogiikasta ja edistää lapsen ja nuoren kehitystä ja kasvua steinerpedagogiikan mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää ja tukee aatteellisesti ja taloudellisesti  Lahden Rudolf Steiner –koulua  ja siihen liittyviä hankkeita. Yhdistys voi ylläpitää päiväkotia ja koululaisten iltapäiväkerhoa. Lisäksi yhdistys järjestää esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Se voi hankkia varoja myyjäisten ja keräysten muodossa asianomaiset viranomaisluvat saatuaan. Se voi järjestää juhlia ja näyttelyitä.

Toimintaansa varten yhdistys voi hankkia omistukseensa tai muuten käyttöönsä tarpeellista kiinteätä tai irtainta omaisuutta.

Lahden Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistys ry:n säännöt >>