Perusasteen järjestyssäännöt

 

Tarkoitus ja soveltaminen

 •  Järjestysääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluajalla. Kouluajalla tarkoitetaan oppitunteihin, välitunteihin, ruokailuun, koulun kerhotunteihin, iltapäiväkerhoon, juhliin, koulumatkoihin, ja erilaisiin tapahtumiin käytettävää aikaa. Lisäksi säännöt ovat voimassa oppilaan osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella esimerkiksi retkillä, leirikouluissa ja työelämään tutustumisjaksoilla.
 • Koulualueen muodostavat koulurakennukset tontteineen.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 •  Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä.
 • Koulutyö alkaa lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilaalle pitää ilmoittaa hyvissä ajoin, jos lukujärjestys muuttuu.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Jos opettaja ei ole saapunut tunnille kymmenen minuutin kuluessa sen alkamisesta, on järjestäjän tiedusteltava asiaa opettajainhuoneesta tai kansliasta.
 • Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja voi vapauttaa oppilaan tunnilta. Vapautuksen myöntää ensisijaisesti terveydenhoitaja, luokanopettaja tai –valvoja.
 • Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa luokanopettajalle tai –valvojalle. Huoltajan tulee ilmoittaa syy poissaoloon viimeistään silloin, kun oppilas palaa kouluun.
 • Poissaoloon koulusta pitää pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. Luokanopettaja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää opettajakunta.
 • Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja tarvittaessa pyydettävä aikuisia apuun kiusaamista tai muita ongelmia kohdatessaan.

Hyvä käytös

 •  Oppilaiden tulee työskennellä ahkerasti ja tunnollisesti kykyjensä mukaan. Kohtelias, toiset huomioon ottava ja rauhallinen käytös edistää kouluyhteisön viihtyisyyttä.
 • Koulussa pukeudutaan asianmukaisesti koulun toimintoihin sopivalla tavalla ja muut huomioon ottaen.
 • Luokkiin eikä ruokalaan ei tulla ulkovarusteissa.
 • Luokan sekä ruokalan tulee olla siisti tunnin ja ruokailun jälkeen. Ruokalassa tulee noudattaa kiireettömyyttä ja hyviä tapoja.
 • Plagiointi ja lunttaus ovat kiellettyä. Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen henkilön tuottaman materiaalin (esimerkiksi tekstin, kuvan, videon) lainaamista ilman, että alkuperäistä tekijää ilmoitetaan.

Oleskelu, liikkuminen ja opiskelun esteetön sujuminen

 •  Oppilaat poistuvat luokista välituntien ajaksi. Luokkien 1-5 oppilaat viettävät välitunnit ulkona, luokkien 6-9 oppilaat viettävät välitunnit joko ulkona tai sisällä sovittujen käytäntöjen mukaan. Oppilaat viettävät välitunnit koulun alueella eivätkä poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
 • Välitunnit vietetään ulkona, mikäli lämpötila ei ole alle -20 astetta. Ulkoliikuntatuntien pakkasraja on -15 astetta. Pakkasraja tarkistetaan koulun mittarista.
 • Opettajakunta suosittelee 1. luokan oppilaiden kulkevan koulumatkan kävellen.
 • Pyöräilijöille, potkulautailijoille ja rullalautailijoille suositetaan kypärän käyttöä.
 • Turvallisuussyistä toivomme noudattamaan erityistä varovaisuutta oppilaita autolla kouluun tuotaessa. Mikäli huoltaja tuo oppilaan autolla kouluun ei suositella autojen pysäyttämistä eikä pysäköintiä Eeronkadun varteen. Suositeltavin paikka oppilaiden tuomiseen on Myllysaaren parkkipaikka. Viereisen kaupan pihan Kankaankadun puoleinen alue ja Tapanilankadun linja-autopysäkit ovat myös turvallisia vaihtoehtoja.

Ympäristö

 •  Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Jokainen vastaa jälkien siivoamisesta roskatessaan.
 • Oppilaiden tulee pitää huolta koulutarvikkeista ja tuoda kouluun kaikki tarvittavat välineet.
 • Oppilaan tulee suorittaa opettajan hänelle määräämät kohtuulliset tehtävät, jotka liittyvät koulutilojen siisteyteen ja koulutyön sujuvuuteen.
 • Oppilaalla on velvollisuus korvata koulun tai toisen henkilön omaisuudelle tahallaan tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Oppilas on myös velvollinen puhdistamaan ja järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.
 • Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

Turvallisuus

 •  Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opettajien antamien ohjeiden ja koulun sääntöjen tarkoitus on taata koulutyön turvallinen sujuminen ja siksi niitä on noudatettava. Havaitessaan turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, on siitä ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa oppilaalta häiriötä aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine.
 • Piha-alueen leikeissä, peleissä ja muissa toiminnoissa on huomioitava kaikkien alueella olevien ja liikkuvien turvallisuus.
 • Lumipallojen heitto on koulualueella kiellettyä.
 • Koulualueella on kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 •  Oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana puhelinten ja muiden mobiililaitteiden on oltava äänettömällä ja häiriötä aiheuttamattomassa tilassa, esimerkiksi koululaukussa.
 • Luokkien 1-6 oppilaat eivät käytä puhelimiaan koulupäivän aikana.
 • Luokkien 7-8 oppilaat voivat käyttää puhelimiaan välituntisin koulun piha-alueella siten kuin vanhempainillassa  yhdessä on sovittu.
 • 9. luokan oppilaat voivat käyttää puhelimiaan koulun piha-alueella ja ruokavälitunnilla myös sisätiloissa (omalla käytävällään).
 • Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita on lupa käyttää vain opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppilas sitoutuu käyttämään koulun tietoteknisiä laitteita annettujen ohjeiden mukaan siihen tarkoitukseen kun tehtäväksi on annettu. Oppilas on velvollinen ilmoittamaan laitteissa havaitsemansa viat.
 • Toisesta henkilöstä otetun valokuvan tai videon saa julkaista vain hänen luvallaan.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 •  Kouluun ei ole lupa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, tupakka ja tupakkatuotteet, huumausaineet, teräaseet, laserosoittimet, tulentekovälineet ja muut vastaavat esineet.
 • Tupakointi on kiellettyä koulualueella.

Kurinpito

 •  Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta: Oppilas voidaan poistaa luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin tai työpäivän ajaksi, kutsua kasvatuspuhutteluun keskusteluun, jättää jälki-istuntoon tai ohjata rehtorin puhutteluun. Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi.
 • Kotitehtävät laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 •  Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan ja ne käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi. Koululla on lisäksi suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta sekä suunnitelma oppilaiden ojentamisesta ja kurinpitokeinojen käyttämisestä. Suunnitelmat tukevat järjestyssääntöjä.
 • (Päivitetty 5.6.2018)