Perusasteen järjestyssäännöt

 

Tarkoitus ja soveltaminen

 •  Järjestysääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluajalla. Kouluajalla tarkoitetaan oppitunteihin, välitunteihin, ruokailuun, koulun kerhotunteihin, iltapäiväkerhoon, juhliin, koulumatkoihin ja erilaisiin tapahtumiin käytettävää aikaa. Lisäksi säännöt ovat voimassa oppilaan osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella esimerkiksi retkillä, leirikouluissa ja työelämään tutustumisjaksoilla.
 • Koulualueen muodostavat koulurakennukset tontteineen.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 •  Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä.
 • Koulutyö alkaa lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilaalle pitää ilmoittaa hyvissä ajoin, jos lukujärjestys muuttuu.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Jos opettaja ei ole saapunut tunnille kymmenen minuutin kuluessa sen alkamisesta, on järjestäjän tiedusteltava asiaa opettajainhuoneesta tai kansliasta.
 • Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja voi vapauttaa oppilaan tunnilta. Vapautuksen myöntää ensisijaisesti terveydenhoitaja, luokanopettaja tai –ohjaaja.
 • Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa luokanopettajalle tai –ohjaajalle. Huoltajan tulee ilmoittaa syy poissaoloon viimeistään silloin, kun oppilas palaa kouluun.
 • Muuhun kuin sairauspoissaoloon koulusta pitää pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. Luokanopettaja ja -ohjaaja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää opettajakunta.
 • Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja tarvittaessa pyydettävä aikuisia apuun kiusaamista tai muita ongelmia kohdatessaan.

Hyvä käytös

 •  Oppilaiden tulee työskennellä ahkerasti ja tunnollisesti kykyjensä mukaan. Kohtelias, toiset huomioon ottava ja rauhallinen käytös edistää kouluyhteisön viihtyisyyttä.
 • Koulussa pukeudutaan asianmukaisesti koulun toimintoihin sopivalla tavalla ja muut huomioon ottaen.
 • Luokkiin tai ruokalaan ei tulla ulkovarusteissa.
 • Luokan sekä ruokalan tulee olla siisti tunnin ja ruokailun jälkeen. Ruokalassa tulee noudattaa kiireettömyyttä ja hyviä tapoja.
 • Plagiointi ja lunttaus ovat kiellettyä. Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen henkilön tuottaman materiaalin (esimerkiksi tekstin, kuvan, videon) lainaamista ilman, että alkuperäistä tekijää ilmoitetaan.

Oleskelu, liikkuminen ja opiskelun esteetön sujuminen

 •  Oppilaat poistuvat luokista välituntien ajaksi. Luokkien 1-5 oppilaat viettävät välitunnit ulkona, luokkien 6-9 oppilaat viettävät välitunnit joko ulkona tai sisällä sovittujen käytäntöjen mukaan. Oppilaat viettävät välitunnit koulun alueella eivätkä poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
 • Välitunnit vietetään ulkona, mikäli lämpötila ei ole alle -20 astetta. Ulkoliikuntatuntien pakkasraja on -15 astetta. Pakkasraja tarkistetaan koulun mittarista.
 • Opettajakunta suosittelee 1. luokan oppilaiden kulkevan koulumatkan kävellen.
 • Pyöräilijöille, potkulautailijoille ja rullalautailijoille suositetaan kypärän käyttöä.
 • Turvallisuussyistä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta oppilaita autolla kouluun tuotaessa. Mikäli oppilas tuodaan autolla kouluun, ei suositella autojen pysäyttämistä eikä pysäköintiä Eeronkadun varteen. Suositeltavin paikka oppilaiden tuomiseen on Myllysaaren parkkipaikka. Tapanilankadun linja-autopysäkit ovat myös turvallisia vaihtoehtoja.
 • Liikuntapaikoille siirrytään pääsääntöisesti yhteisesti bussilla, jalan tai pyörällä (kypärän käyttö suositeltavaa). Keskellä päivää oleville liikuntatunneille ei saa siirtyä esimerkiksi mopoautoilla, skoottereilla tai sähköpotkulaudoilla. Jos koulu alkaa suorituspaikalla tai päättyy suorituspaikalle, tunnille voi siirtyä omalla mopoautolla tai skootterilla huoltajan luvalla (huoltajan kirjallinen lupa). Liikuntapaikoille kuljetaan ja palataan ennalta sovittua, lyhintä turvallista reittiä liikennesääntöjä noudattaen.

Ympäristö

 •  Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Jokainen vastaa jälkien siivoamisesta roskatessaan.
 • Oppilaiden tulee pitää huolta koulutarvikkeista ja tuoda kouluun kaikki tarvittavat välineet.
 • Oppilaan tulee suorittaa opettajan hänelle määräämät kohtuulliset tehtävät, jotka liittyvät koulutilojen siisteyteen ja koulutyön sujuvuuteen.
 • Oppilaalla on velvollisuus korvata koulun tai toisen henkilön omaisuudelle tahallaan tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Oppilas on myös velvollinen puhdistamaan ja järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.
 • Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

Turvallisuus

 •  Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opettajien antamien ohjeiden ja koulun sääntöjen tarkoitus on taata koulutyön turvallinen sujuminen ja siksi niitä on noudatettava. Havaitessaan turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, on siitä ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa oppilaalta häiriötä aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine.
 • Piha-alueen leikeissä, peleissä ja muissa toiminnoissa on huomioitava kaikkien alueella olevien ja liikkuvien turvallisuus.
 • Lumipallojen heitto on koulualueella kiellettyä.
 • Koulualueella on tallentava kameravalvonta.
 • Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta kaikkien osapuolten huoltajille.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 •  Oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana puhelinten ja muiden mobiililaitteiden on oltava äänettömällä ja häiriötä aiheuttamattomassa tilassa, esimerkiksi koululaukussa.
 • Luokkien 1-6 oppilaat eivät käytä puhelimiaan koulupäivän aikana.
 • Luokkien 7-8 oppilaat voivat käyttää puhelimiaan välituntisin koulun piha-alueella siten kuin vanhempainillassa  yhdessä on sovittu.
 • 9. luokan oppilaat voivat käyttää puhelimiaan koulun piha-alueella ja ruokavälitunnilla myös sisätiloissa (omalla käytävällään).
 • Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita on lupa käyttää vain opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppilas sitoutuu käyttämään koulun tietoteknisiä laitteita annettujen ohjeiden mukaan siihen tarkoitukseen kun tehtäväksi on annettu. Oppilas on velvollinen ilmoittamaan laitteissa havaitsemansa viat.
 • Oppitunteja ja opiskelutilanteita ei saa kuvata tai äänittää ilman kaikkien läsnäolijoiden lupaa. Mobiililaitetta ei saa missään tilanteessa käyttää kiusaamiseen, häirintään tai toisen yksityisyyden loukkaamiseen. Laitteita ei käytetä ruokalassa, koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 •  Kouluun ei saa tuoda eikä koulupäivän aika saa pitää hallussa lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tämä kielto koskee muun muassa alkoholia ja huumausaineita, tupakkaa ja muita tupakkatuotteita, kuten sähkötupakkaa ja nuuskaa, tulentekovälineitä, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita. Koulun rehtoreilla ja opettajilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat, jos epäillään, että oppilaalla on mukanaan laittomia, vaarallisia, haitallisia tai anastettuja aineita tai esineitä. Opettaja voi ottaa haltuunsa häiritsevät ja vaaralliset tavarat.
 • Tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä koulualueella.

Kurinpito

 •  Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta: oppilas voidaan poistaa luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin tai työpäivän ajaksi, kutsua kasvatuspuhutteluun keskusteluun, jättää jälki-istuntoon tai ohjata rehtorin puhutteluun. Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi.
 • Kotitehtävät laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 •  Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan ja ne käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi. Koululla on lisäksi suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta sekä suunnitelma oppilaiden ojentamisesta ja kurinpitokeinojen käyttämisestä. Suunnitelmat tukevat järjestyssääntöjä.
 • (Päivitetty 3.11.2022)