Lukion järjestyssäännöt

 

Tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestysääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella ja kouluajalla. Kouluajalla tarkoitetaan oppitunteihin, välitunteihin, ruokailuun, juhliin ja erilaisiin tapahtumiin käytettävää aikaa.
 • Koulualueen muodostavat koulurakennukset tontteineen.
 • Järjestyssääntöjen rikkomisen seuraamukset määritellään lukiolaissa ja tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Opiskelijan oikeudet

 • Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.
 • Opiskelijalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä.   
 • Opiskelijalle pitää ilmoittaa hyvissä ajoin, jos lukujärjestys muuttuu.
 • Opiskelijalla on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

Opiskelijan velvollisuudet

 •  Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opettajien antamien ohjeiden ja koulun sääntöjen tarkoitus on taata koulutyön turvallinen sujuminen ja siksi niitä on noudatettava.
 • Havaitessaan turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, on siitä ilmoitettava koulun henkilökunnalle.
 • Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja tarvittaessa pyydettävä opettajia apuun kiusaamista tai muita ongelmia kohdatessaan.
 • Koulutyö alkaa lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Jos opettaja ei ole saapunut tunnille kymmenen minuutin kuluessa sen alkamisesta, on opiskelijoiden tiedusteltava asiaa opettajainhuoneesta tai kansliasta.
 • Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, opettaja voi vapauttaa oppilaan tunnilta.
 • Kaikki poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa kouluun palaamisen jälkeen. Muussa tapauksessa poissaolo katsotaan luvattomaksi. Poissaoloista tulee alle kahdeksantoistavuotiaalla olla terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Yli kahdeksantoistavuotias voi selvittää alle neljän tunnin poissaolonsa itse. Yli neljän tunnin poissaoloista myös täysi-ikäiseltä vaaditaan terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai vanhemman selvitys. Poissaoloja voi olla yhdeltä opintojaksolta 4 x 45 min. Jos poissaolot ylittävät neljän tunnin rajan, opintojakso voi jatkua vain mikäli kaikki poissaolot ovat hyväksytysti selvitettyjä.
 • Luokanohjaaja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon, mutta poissaolot korvaavista tehtävistä tulee sopia jokaisen aineenopettajan kanssa erikseen. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää opettajakunta.
 • Opiskelijalla on velvollisuus korvata koulun tai toisen henkilön omaisuudelle tahallaan tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Opiskelija  on myös velvollinen puhdistamaan ja järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.

Hyvät toimintatavat

 •  Koulussa pukeudutaan asianmukaisesti koulun toimintoihin sopivalla tavalla ja muut huomioon ottaen.
 • Luokkiin eikä ruokalaan tulla ulkovaatteissa.
 • Luokan sekä ruokalan tulee olla siisti tunnin ja ruokailun jälkeen. Ruokalassa tulee noudattaa kiireettömyyttä ja hyviä tapoja.
 • Opiskelijat poistuvat luokista välituntien ajaksi.
 • Muista henkilöistä ei saa ottaa kuvia ja videoita eikä julkaista niitä ilman heidän suostumustaan.
 • Kaikkien elektronisten laitteiden käyttö tai esillä pitäminen on oppitunnin ja ruokailun aikana kielletty ilman opettajan lupaa.
 • Plagiointi ja lunttaus ovat kiellettyä. Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen henkilön tuottaman materiaalin (esimerkiksi tekstin, kuvan, videon) lainaamista ilman, että alkuperäistä tekijää ilmoitetaan.
 • Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Jokainen vastaa jälkiensä siivoamisesta roskatessaan.
 • Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on opiskelijan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
 • Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa oppilaalta häiriötä aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine.
 • Koulualueella on huomioitava kaikkien alueella olevien ja liikkuvien turvallisuus.
 • Kouluun ei ole lupa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä.
 • Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä koulualueella ja kouluaikaan.

Poissaolot

 • Kaikki poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa kouluun palaamisen jälkeen. Muussa tapauksessa poissaolo katsotaan luvattomaksi. Poissaoloista tulee alle kahdeksantoistavuotiaalla olla terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Yli kahdeksantoistavuotias voi selvittää alle neljän tunnin poissaolonsa itse. Yli neljän tunnin poissaoloista myös täysi-ikäiseltä vaaditaan terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Poissaoloja voi olla yhdeltä opintojaksolta 4 x 45 min. Jos poissaolot ylittävät neljän tunnin rajan, opintojakso voi jatkua vain mikäli kaikki poissaolot ovat hyväksytysti selvitettyjä.
 • Luokanohjaaja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon, mutta poissaolot korvaavista tehtävistä tulee sopia jokaisen aineenopettajan kanssa erikseen. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää opettajakunta.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan ja ne käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi.